Spoločné podmienky

platné pre účasť na tanečných kurzoch a tanečných lekciách

OBČIANSKE ZDRUŽENIE:

1. Tanečná škola EXCLUSIVE DANCE
Nevädzová 6/E
821 01 Bratislava-Ružinov
Slovenská republika

IČO: 51806631
DIČ: 2120816555

PRIHLÁSENIE SA:
2. Každý záujemca o prihlásenie sa na tanečný kurz / tanečnú lekciu je povinný vyplniť prihlášku za člena (ďalej ako „prihláška“) Tanečnej školy EXCLUSIVE DANCE (ďalej ako „tanečná škola“), bez vyplnenej prihlášky sa nemôže zúčastniť tanečnej výuky. Vyplnenia prihlášky nezakladá vznik členstva.

3. Prihlásenie záujemcu za člena sa stáva záväzným vyplnením prihlášky a vykonaním úhrady členského poplatku zavybraný tanečný kurz / tanečnú lekciu. Úhradu členského poplatku je možné vykonať bankovým prevodom alebo priamym vkladom na účet tanečnej školy, č.ú. 2942155945/1100 Tatra banka a.s.

4. Prihlásenie záujemcu za člena sa stáva záväzným taktiež vyplnením prihlášky a vykonaním úhrady zálohy členského
poplatku za vybraný tanečný kurz. Úhradu zálohy členského poplatku je možné vykonať v hotovosti, bankovým
prevodom alebo priamym vkladom na účet tanečnej školy, č.ú. 2942155945/1100 Tatra banka a.s. Záloha členského
poplatku je nevratná. Tento spôsob vzniku členstva je vyhradený pre tanečné kurzy – pre študentov stredných škôl.

5. Za vykonanie úhrady členského poplatku (príp. zálohy členského poplatku) bankovým prevodom sa považuje pri-
písanie finančných prostriedkov na účet tanečnej školy.

6. Členský poplatok je potrebné uhradiť pred zahájením vybraného tanečného kurzu / tanečnej lekcie podľa zaslaných platobných inštrukcií s dodržaním povinných údajov. V opačnom prípade nemusí byť členský poplatok správne a včas zaevidovaný.

7. V prípade záujmu o prihlásenie sa na už prebiehajúci tanečný kurz, je možné tak urobiť maximálne do dátumu začiatku tretej lekcie príslušného tanečného kurzu. Záujemca musí pred nástupom na tanečný kurz splniť podmienky záväzného prihlásenia sa – vyplnením prihlášky a vykonaním úhrady členského poplatku, v plnej výške za vybraný tanečný kurz. Zároveň vzniká členovi nárok na náhradu nevyčerpaných lekcií, spôsobom po vzájomnej dohode s určeným lektorom tanečnej školy.

8. Predpokladom vstupu na tanečný kurz / tanečnú lekciu a absolvovanie tanečnej výuky je splnenie podmienok záväzného prihlásenia sa, v súlade s vyššie uvedeným.

VRÁTENIE ČLENSKÉHO POPLATKU:
9. Vrátenie jednorázového zápisného nie je možné.

10. Vrátenie zálohy členského poplatku nie je možné.

11. Vrátenie členského poplatku je možné iba po zaslaní písomnej žiadosti na email tanečnej školy info@exclusivedance.sk, najneskôr 14 dní pred začiatkom vybraného tanečného kurzu. Vrátenie členského poplatku po zaslaní žiadosti v lehote kratšej ako 14 dní pred začiatkom vybraného tanečného kurzu nie je možné.

12. Vrátenie členského poplatku z vážnych zdravotných dôvodov, ktoré môžu byť dlhodobou prekážkou v účasti na tanečnom kurze, je možné iba po zaslaní kópie lekárskej správy na email tanečnej školy info@exclusivedance.sk. Žiadosť o vrátenie členského poplatku spolu s lekárskou správou je potrebné doručiť najneskôr do dátumu konania
prvej lekcie tanečného kurzu. V prípade splnenia vyššie uvedených podmienok môže tanečná škola vyhovieť žiadosti na vrátenie členského poplatku.

13. Vrátenie členského poplatku nie je možné, pokiaľ člen absolvoval prvú lekciu tanečného kurzu.

14. V prípade zrušenia/neotvorenia plánovaného tanečného kurzu zo strany tanečnej školy bude členský poplatok, príp. záloha členského poplatku v plnej výške vrátené bankovým prevodom na účet člena, ktorý oznámi na email tanečnej školy info@exclusivedance.sk. Vrátenie bude vykonané najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od dátumu písomného oznámenia o zrušení tanečného kurzu tanečnou školou.

15. Vrátenie mimoriadneho členského poplatku za vstupenky na tanečnú akciu nie je možné. Mimoriadny členský poplatok sa vracia iba v tom prípade, že by bola tanečná akcia tanečnou školou úplne zrušená.

16. V prípade úplného zrušenia plánovanej tanečnej akcie zo strany tanečnej školy bude mimoriadny členský poplatok v plnej výške vrátený bankovým prevodom na účet člena, ktorý oznámi na email tanečnej školy info@exclusivedance.sk . Vrátenie bude vykonané najneskôr do 30-tich kalendárnych dní od dátumu písomného oznámenia o zrušení tanečnej akcie tanečnou školou.

17. V prípade poskytnutia zľavy z členského poplatku viac ako 40% vrátenie členského poplatku nie je možné a to ani pri odhlásení 14 dní pred začiatkom tanečného kurzu. V takomto prípade poskytne tanečná škola záujemcovi náhradu vo forme kreditu a nárok absolvovať tanečný kurz v inom termíne resp. ktorýkoľvek tanečný kurz v danom kredite. Kredit platí 1 rok od vystavenia.

PRESUN POPLATKU:
18. V prípade záväzného prihlásenia sa na vybraný tanečný kurz – vyplnením prihlášky a vykonaním úhrady členského poplatku, ktorý sa stane pre člena neskôr nevyhovujúci (osobné či iné dôvody), je možné vykonať presun členského poplatku na iný tanečný kurz, po vzájomnej dohode. Presun členského poplatku v plnej výške je možný výhradne
po úhrade už absolvovaných lekcií v pôvodnom tanečnom kurze formou jednorazových vstupov. Presun členského poplatku je možné vykonať iba jeden krát.

ZMENY DOHODNUTÝCH SLUŽIEB:
19. Tanečná škola si vyhradzuje právo na zmeny týkajúce sa výkonu prebiehajúceho tanečného kurzu, ako je napríklad výmena lektora, zmena tanečnej sály či posunutie času konania lekcie tanečného kurzu z organizačných dôvodov. O všetkých zmenách bude člen vopred písomne informovaný.

20. Tanečná škola si vyhradzuje právo na zrušenie tanečného kurzu v prípade vzniku nepredvídateľných situácií, za ktoré sa považuje najmä bezodkladné zrušenie výučby zo strany určeného lektora, pokiaľ nemá k dispozícii náhradného lektora.

21. V prípade zrušenia prebiehajúceho tanečného kurzu zo strany tanečnej školy vzniká členovi nárok na vyčerpanie alikvotnej časti zvyšných (nevyčerpaných) lekcií tanečného kurzu na inom tanečnom kurze, podľa ponuky tanečnej školy.

22. Tanečná škola si vyhradzuje právo na zrušenie tanečného kurzu v prípade jeho nenaplnenia dostatočným počtom záujemcov.

23. Tanečná škola si vyhradzuje právo na zmenu lektora, pokiaľ určený lektor danú lekciu nemôže odučiť. V prípade závažných dôvodov môže tanečná škola danú lekciu úplne zrušiť.

SKÚŠOBNÁ LEKCIA:
24. Záujemca má možnosť absolvovať skúšobnú lekciu na vybranom tanečnom kurze. Poplatok za jednorazový vstup na lekciu je vo výške 19,90 EUR/osoba. Pred nástupom na lekciu je potrebné splniť podmienky záväzného prihlásenia sa – vyplniť prihlášku a vykonať úhradu jednorazového vstupu. V prípade, že sa po skúšobnej lekcií člen rozhodne
absolvovať celý tanečný kurz, uhradený jednorazový vstup sa mu odráta z členského poplatku. Skúšobnú lekciu na tanečnom kurze pre dospelých je možné absolvovať iba jedenkrát.

NÁHRADY LEKCIÍ:
25. Pokiaľ sa člen nemôže zúčastniť lekcie tanečného kurzu, je povinný toto nahlásiť pred jej konaním určenému lektorovi, formou SMS správy alebo email-om. Splnenie tejto povinnosti je podmienkou na využitie benefitu poskytovaného tanečnou školou, ktorý spočíva v možnosti čerpania náhrady za vymeškanú lekciu. Termín čerpania náhrady dohodne člen priamo s určeným lektorom. Po ukončení členstva poskytnutie náhrady za vymeškanú lekciu nie je možné. Členstvo člena automaticky zaniká dátumom poslednej lekcie jeho tanečného kurzu.

26. Členovi nevzniká nárok na náhradu v prípade nevyčerpania celej lekcie, z dôvodu meškania na lekciu alebo predčasného odchodu z lekcie.

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY:
27. Zakúpené darčekové poukážky majú platnosť jeden kalendárny rok od dňa zakúpenia.

28. Darčekovú poukážku je potrebné odovzdať pri nástupe na prvú lekciu určenému lektorovi tanečnej školy.

29. Tanečná škola neposkytuje finančnú kompenzáciu v prípade nevyužitia darčekovej poukážky počas doby jej platnosti (jeden kalendárny rok od dňa zakúpenia).

Tieto podmienky sú platné od 1. 9. 2023.